firm = firm (堅固な)

語根「firm」

firm

/fə́ːrm/

[堅固な ]

(形) 確固たる

affirm

/əfə́ːrm/

[af- = ad- (接頭) = to ]

(〜に対して堅固な) → (動) 〜を確認する

affirmative /əfə́ːrmətiv/ (形) 肯定的な

confirm

/kənfə́ːrm/

[con- = com- (接頭) = wholly ]

(全く堅固にする) → (動) 確かめる

confirmation /kɑ̀nfərméiʃən/ (名) 確認

confirmed /kənfə́rmd/ (形) 確認された

infirm

/infə́ːrm/

[in- (接頭) = not ]

(堅固ではない) → (形) 虚弱な

infirmary /infə́ːrməri/ (名) 病院

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト