her = heir (相続人)

語根「her」

heir

/έər/

[heir = her ]

(名) 相続人

heredity

/hərédəti/

[相続されるもの ]

(名) 遺伝

hereditary /hərédətèri/ (形) 遺伝性の

heritable

/hérətəbl/

[-able (接尾) = 〜できる ]

(相続できる) → (形) 相続できる、遺伝性の

heritage

/hérətidʒ/

[相続されるもの ]

(名) 相続財産、遺産

inherit

/inhérət/

[in- (接頭) = into ]

(相続人に入る) → (動) 相続する

inheritance /inhérətəns/ (名) 遺産

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト