meter = measure (測る)

語根「meter」

meter

/míːtər/

[測ったもの]

(名) メートル

kilometer /kəlɑ́mətər/ [koli- = 千] (千メートル) (名) キロメートル

centimeter /séntəmìːtər/ [cent = 百] (百分の一メートル) (名) センチメートル

millimeter /mílìːmitər/ [milli = 千分の一] (千分の一メートル) (名) ミリメートル

diameter

/daiǽmətər/

[dia- (接頭) = between (2つの間) ]

(2つの間を測る) → (名) 直径

semidiameter /sémidaiǽmətər/ [semi- = half] (直径の半分) (名) 半径

thermometer

/θərmɑ́mətər/

[thermo (語根) = heat (熱) ]

(熱を測るもの) → (名) 温度計

barometer

/bərɑ́mətər/

[baro (語根) = weight (重さ) ]

(重さを測るもの) → (名) 気圧計

altimeter

/æltímətər/

[alt- (接頭) = high]

(高さを測るもの) → (名) 高度計

speedometer

/spidɑ́mətər/

[speed (単語) = (スピード)]

(スピードを測るもの) → (名) スピードメーター

odometer /oudɑ́mətər/ (名) (自動車の)走行距離計

pedometer

/pidɑ́mətər/

[ped (語根) = foot(足)]

(足を測ること) → (名) 歩数計

geometry

/dʒiɑ́mətri/

[geo (語根) = earth(土地)] (metr = meter)

(土地を測ること) → (名) 幾何学

geometric /dʒìːəmétrik/ [-ic (接尾) = 〜的] (形) 幾何学的な

symmetry

/símətri/

[sym- = syn- (接頭) = together ] (metr = meter)

(同時に測ったもの) → (名) 対称

symmetric /simétrik/ (形) (左右や上下が)対称な

asymmetry /èisímətri/ [a- = not] (名) 非対称

asymmetric /èisimétrik / (形) 非対称の

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト