press = press (押す)

語根「press」

press

/prés/

(動) 押す

pressure

/préʃər/

[押すこと]

(名) 圧力

compress

/kəmprés/

[com- (接頭) = together ]

(共に押す) → (動) 圧縮する

compression /kəmpréʃən/ (名) 圧縮

compressor /kəmprésər/ (名) 圧縮器

depress

/diprés/

[de- (接頭辞) = down ]

(下に押す) → (動) 落胆させる

depression /dipréʃən/ (名) 不況

express

/iksprés/

[ex- (接頭辞) = out ]

(考えを外に押し出す) → (動) 表現する

expression /ikspréʃən/ (名) 表現

impress

/imprés/

[im- = in- (接頭辞) = in ]

(人の心の中に押し付ける) → (動) 印象づける

impression /impréʃən/ (名) 印象

impressive /imprésiv/ (名) 印象的な

oppress

/əprés/

[op- = ob- (接頭辞) = against ]

(〜に対して圧力を加える) → (動) 抑圧する

repress

/riprés/

[re- (接頭) = back ]

(押し戻す) → (動) 抑える

suppress

/júːnəfɔ̀ːrm/

[sup- = sub- (接頭) = under ]

(下に押さえつける) → (動) 鎮圧する

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト