sens, sent = feel (感じる)

語根「sens, sent」

sense

/séns/

[感じること]

(名) 感覚

sensitive /sénsətiv/ (形) 敏感な

sensible /sénsəbl/ [-ible = -able = 〜できる] (形) 思慮のある

sensibility /sènsəbíləti/ (名) 感受性

nonsense

/nɑ́nsens/

[non- (接頭) = not ]

(意味がない) → (名) 意味をなさないこと

sensor

/sénsər/

[感じるもの]

(名) センサー

sensation

/senséiʃən/

[感じること]

(名) 感覚

sensational /senséiʃənəl/ [-al = 〜に関する] (形) 驚くべき

consensus

/kənsénsəs/

[con- = com- (接頭) = together ]

(共に感じる) → (名) 意見の一致

sentiment

/séntəmənt/

[感じたこと]

(名) 感情

sentimental /sèntəméntəl/ [-al = 〜に関する] (形) 感情に訴える

sentence

/séntəns/

[感じたこと]

(名) 文

assent

/əsént/

[as- = ad- (接頭) =to ]

(〜に対して感じる) → (動) 同意する

consent

/kənsént/

[con- = com- (接頭) = together ]

(共に感じる) → (動) 同意する

dissent

/disént/

[dis- (接頭) = apart ]

(別に感じる) → (動) 意見を異にする

resent

/rizént/

[re- (接頭) = again ]

(再び感じる) → (動) 憤る

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト