under- = under (下の)

接頭辞「under-」

underage

/ʌ́ndəridʒ/

[age (単語) = (年齢) ]

(下の年齢) → (形) 未成年の

underdeveloped

/ʌ̀ndərdivéləpt/

[developed (単語) = (発展した) ]

(下に発展した) → (形) 発展の遅れた

underdevelopment /ʌ̀ndərdivéləpmənt/ (名) 低発展

underestimate

/ʌ̀ndəréstəmèit/

[estimate (単語) = (見積もる) ]

(下に見積もる) → (動) 過小評価する

underestimation /ʌ̀ndərèstəméiʃən/ (名) 過小評価

undergo

/ʌ̀ndərgóu/

[go (単語) = (行く) ]

(下を行く) → (動) 経験する

undergraduate

/ʌ̀ndərgrǽdʒuət/

[graduate (単語) = (大学院生) ]

(大学院生の下) → (名) 学部の学生

underground

/ʌ́ndərgràund/

[ground (単語) = (地面) ]

(地面の下) → (形) 地下の

underline

/ʌ́ndərlàin/

[line (単語) = (線) ]

(下の線) → (動) 下線を引く

underpants

/ʌ̀ndərpǽn(t)s/

[pants (単語) = (パンツ) ]

(下のパンツ) → (名)(ズボンの下に着用する)パンツ

underpass

/ʌ̀ndərpǽs/

[pass (単語) = (道) ]

(下の道) → (名) 地下道

understand

/ʌ̀ndərstǽnd/

[sta (語根) = stand (立つ) ]

(下に立つ) → (動) 理解する

understanding /ʌ̀ndərstǽndiŋ/ (名) 理解

understandable /ʌ̀ʌ̀ndərstǽndəbl/ (形) 当然の

undertake

/ʌ̀ndərtéik/

[take (単語) = (取る) ]

(下で取る) → (動) 引き受ける

underwater

/ʌ̀ndərwɔ́ːtər/

[water (単語) = (水) ]

(水の下) → (形) 水中の

underworld

/ʌ̀ndər wə́(ːr)ld/

[world (単語) = (世界) ]

(下の世界) → (名) 裏社会

underwrite

/ʌ̀ndərr’ait/

[write (単語) = (書く) ]

(下に(署名を)書く) → (動) 引き受ける、裏書きする

underwriter /ʌ̀ʌ̀ndərr’aitər/ (動)(株式などの)引受人

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト