geo = earth (地球)

語根「geo」

geography

/dʒiɑ́grəfi/

[graph (語根) = write (書く) ]

(土地について書くこと) → (名) 地理学

geographical /dʒìːəgrǽfikəl/ [-ical = 〜に関する] (形) 地理学の

geographer /dʒiɑ́grəfər/ [-er (接尾) = 人] (名) 地理学者

geology

/dʒiɑ́lədʒi/

[log (語根) = speak(話す)]

(地球についての話し) → (名) 地質学

geological /dʒìːəlɑ́dʒikəl/ [-ical = 〜に関する] (形) 地質学の

geologist /dʒiɑ́lədʒist/ [-ist (接尾) = 人] (名) 地質学者

geometry

/dʒiɑ́mətri/

[metr = meter = measure(測る)]

(土地を測ること) → (名) 幾何学

geometric /dʒìːəmétrik/ [-ic (接尾) = 〜的] (形) 幾何学的な

geophysics

/dʒìːəfíziks/

[physics (単語) = (物理学) ]

(地球の物理学) →(名) 地球物理学

geopolitics

/dʒìːəpɑ́lətìks/

[politics (単語) = (政治学) ]

(地球の政治学) →(名) 地政学

geothermal

/dʒìːəθə́ːrml/

[thermal (単語) = (熱の) ]

(地球の熱の) → (形) 地熱の

※ (名)=名詞、(形)=形容詞、(動)=動詞、(副)=副詞、(前)=前置詞、(接頭)=接頭辞、(接尾)=接尾辞

The English Club サイト